Regulamin konkursu IC Biznes Partner

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest marka IC Mobile reprezentowana przed firmę Kasiak Katarzyna Kryńska z siedzibą pod adresem: ul. Broniewskiego 2, 08-110 Siedlce.

2. Cel

Celem konkursu jest promocja szczególnego rodzaju postawy w komunikacji wewnętrznej – bycie partnerem dla biznesu i pracowników.

IC Biznes Partner, którego poszukujemy to specjalista, zespół albo manager, którzy umiejętnie budują partnerskie relacje ze wszystkimi obszarami biznesowymi w firmie:

- wspierają obszary w prowadzeniu komunikacji do wewnątrz, współpracując z nimi, dzieląc się wiedzą, udostępniając i rekomendując rozwiązania i narzędzia,
- dbają przy tym o równy dostęp obszarów do mediów wewnętrznych,
- umożliwiają równy dostęp do wiedzy w organizacji zapewniając jej sprawiedliwą dystrybucję, ale z uwzględnieniem potrzeb konkretnych grup docelowych,
- wsłuchują się w potrzeby pracowników przekładając pozyskaną wiedzę na wdrażanie lub inicjowanie konkretnych rozwiązań,
- współpracują z zarządem pełniąc rolę partnera w komunikacji do wewnątrz organizacji oraz ambasadora pracowników – dzięki dysponowaniu wiedzą ze wszystkich obszarów,
- budują nieformalne zespoły ambasadorów wspierające komunikację danych inicjatyw.

3. Kategorie konkursowe

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach:

1. Specjalista/Manager Komunikacji Wewnętrznej (kategoria dla osób, które jednoosobowo zajmują się komunikacją wewnętrzną w organizacji, niezależnie od nazwy stanowiska).
2. Manager Zespołu Komunikacji Wewnętrznej (kategoria dla managerów zespołów komunikacji wewnętrznej).
3. Zespół Komunikacji Wewnętrznej (kategoria dla zespołów, niezależnie od liczby osób).

4. Jak zgłosić siebie lub zespół do konkursu w 3 krokach?

Krok 1. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, podaj wybrane kategorie, w których zgłaszasz uczestnictwo i dane do faktury (pełna nazwa firmy, adres, NIP) – wyślij te informacje na adres: office@ic-mobile.pl. Przygotujemy fakturę pro forma i odeślemy ją do Ciebie.

Krok 2. Przygotuj i przyślij do nas zgłoszenie konkursowe na adres: office@ic-mobile.pl. Powinno ono zawierać:

- uzasadnienie, dlaczego uważasz, że jesteś/cie IC Biznes Partnerem (do 2 000 znaków ze spacjami),
- przykłady działań, które tego dowodzą (pamiętaj o wskazaniu celów oraz ewaluacji),
- kilka słów o Tobie/zespole (w zależności od wybranej kategorii).
Prezentacja powinna zawierać maks. 30 slajdów.

Krok 3. Do zgłoszenia konkursowego dołącz potwierdzenie dokonania płatności za zgłoszenie.
Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z dowodem płatności za zgłoszenie mija 30 kwietnia 2023 r. o godz. 23:59.

Ważne: Z chwilą potwierdzenia udziału w konkursie, następuje zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym, a IC Mobile wraz z obowiązkiem zapłaty. Dokonując zgłoszenia zgłaszający potwierdza, że wszelkie informacje podawane w ramach zgłoszenia są zgodne z prawdą i ponosi za to pełną odpowiedzialność prawną oraz akceptuje warunki uczestnictwa w konkursie ujęte w jego regulaminie.

5. Opłaty za zgłoszenie

5.1. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 48 1140 2004 0000 3502 8251 0299, Odbiorca: Kasiak Katarzyna Kryńska, ul. Broniewskiego 2, Siedlce.

5.2. Wysokość opłaty dla osób/firm posiadających bilet na konferencję Internal Communication Meeting 4: 599 zł + 23% VAT / 1 kategorię. Zgłoszenie w dwóch kategoriach i więcej wymaga wniesienia opłaty w odpowiedniej wielokrotności podanej kwoty.

5.3. Wysokość opłaty dla osób/firm, które nie posiadają biletu na konferencję Internal Communication Meeting 4: 1 699 zł + 23% VAT / 1 kategorię. Zgłoszenie w dwóch kategoriach i więcej wymaga wniesienia opłaty w odpowiedniej wielokrotności podanej kwoty.

W cenie jednego zgłoszenia firma otrzymuje jedno zaproszenie na wieczorną kolację zaplanowaną w dniu 24 maja, podczas której zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Zgłoszenie w dwóch kategoriach i więcej powoduje odpowiednio zwielokrotnienie zaproszeń. Jeśli potrzebujesz większą liczbę zaproszeń, prosimy o kontakt indywidualny pod adresem: office@ic-mobile.pl.

6. Wybór laureatów i ogłoszenie wyników

6.1. Jury oceniające nadesłane prace, składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie komunikacji wewnętrznej.

6.2. Każde zgłoszenie spełniające warunki opisane w punkcie 4 zostanie ocenione przez wszystkich członków jury, a zwycięzcy zostaną wyłonieni kolegialnie. W razie braku wyraźnej zgodności w podejmowaniu decyzji, Jury będzie głosować, a miejsca zostaną przyznane zwykłą większością głosów.

6.3. Przy dokonywaniu oceny Jury bierze pod uwagę czynniki opisane w punkcie 2.

6.4. Uczestnikami nie mogą być pracownicy (bez względu na podstawę prawną), współpracownicy, partnerzy lub przedstawiciele Organizatora oraz podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

6.5. Uczestnikami nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie 6.4. powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

6.6. W każdej z 3 kategorii wybrani zostaną laureaci 1, 2 i 3 miejsca. Możliwe jest też przyznanie wyróżnienia.

6.7. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 24 maja 2023 r. podczas zaplanowanego wieczornego spotkania uczestników Konferencji Internal Communication Meeting 4.

6.8. Laureaci otrzymają tytuł IC Biznes Partnera, statuetki, dyplomy oraz możliwość promocji w kanałach komunikacji IC Mobile.

7. Dane osobowe

7.1. Z chwilą przesłania zgłoszenia, uczestnik/uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszystkimi załączonymi do Zgłoszenia materiałami w celu prezentacji, oceny i wyboru laureatów konkursu, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych konkursu oraz konferencji ICM – aktualnej edycji oraz kolejnych.

7.2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce prywatności konferencji oraz marki IC Mobile.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Organizator.

8.2. Organizator ma prawo zakończyć konkurs bez rozstrzygnięcia, odwołać lub zmienić termin wyłonienia zwycięzców z powodu nieprzewidzianych okoliczności oraz ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.

8.3. W przypadku zupełnego odwołania konkursu, opłaty za zgłoszenie zostaną zwrócone.

8.4. Zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.