REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW I UCZESTNICTWA W KONFERENCJI INTERNAL COMMUNICATION 3

Organizatorem konferencji jest IC Mobile reprezentowana przez Kasiak Katarzyna Kryńska ul. Broniewskiego 2, 08-110 Siedlce, NIP: 821 199 76 55, REGON: 712540024, e-mail: office@ic-mobile.pl

Zamawiającym jest podmiot, który dokona zgłoszenia/rejestracji przez stronę https://konferencja.ic-mobile.pl/

 1. Wysłanie formularza on-line ze strony internetowej https://konferencja.ic-mobile.pl/ oznacza zawarcie wiążącej umowy z Organizatorem oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu, a także przestrzeganie ustaleń dokonanych pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.

 2. Organizator wyśle Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji, które jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników wydarzenia.

 3. Podstawą płatności za udział w wydarzeniu jest wystawiona przez Organizatora elektroniczna wersja faktury pro forma wysyłana na adres mailowy Zamawiającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty i wysłana drogą elektroniczną lub pocztową.

 4. Rezygnacji z wydarzenia można dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, co należy potwierdzić w formie e-maila wysłanego na adres: office@ic-mobile.pl

 5. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa w terminie 7 dni od zgłoszenia oraz nie wzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z umowy.

 6. Brak wpłaty za udział nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

 7. W miejsce zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie, dokonanym nie później niż na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez niego, bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu wydarzenia w razie zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub zapobieżenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy. W takich przypadkach uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w wydarzeniu, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych organizatorowi przez uczestników wydarzenia.

 10. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia Organizator zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego oraz dokonania zwrotu wpłaconej kwoty z tytułu opłaty za wydarzenie na wskazany przez niego numer konta bankowego.

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.