Regulamin Konkursu ICBP 2024

Regulamin konkursu IC Biznes Partner 2024

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest marka IC Mobile reprezentowana przez firmę IC Communication Magdalena Kuropieska-Deloff z siedzibą pod adresem: ul. Krasińskiego 32/18, Warszawa, zwana dalej organizator („Organizator”).

2. Cel

Celem konkursu jest promocja szczególnego rodzaju postawy w komunikacji wewnętrznej – bycie partnerem dla biznesu i pracowników.

3. Kategorie konkursowe

Konkurs odbywa się w 5 kategoriach:
1. Specjalista/Manager Komunikacji Wewnętrznej (kategoria dla osób, które jednoosobowo zajmują się komunikacją wewnętrzną w organizacji, niezależnie od nazwy stanowiska).
2. Manager Zespołu Komunikacji Wewnętrznej (kategoria dla managerów zespołów komunikacji wewnętrznej).
3. Zespół Komunikacji Wewnętrznej (kategoria dla zespołów, niezależnie od liczby osób).
4. Kampania Wewnątrz Organizacji.
5. Wydarzenie dla Pracowników.

4. Kryteria oceny

4.1. Kategorie 1-3:
IC Biznes Partner, którego poszukujemy to specjalista, zespół albo manager, którzy umiejętnie budują partnerskie relacje ze wszystkimi obszarami biznesowymi w firmie:
- wspierają obszary w prowadzeniu komunikacji do wewnątrz, współpracując z nimi, dzieląc się wiedzą, udostępniając i rekomendując rozwiązania i narzędzia,
- dbają przy tym o równy dostęp obszarów do mediów wewnętrznych,
- umożliwiają równy dostęp do wiedzy w organizacji zapewniając jej sprawiedliwą dystrybucję, ale z uwzględnieniem potrzeb konkretnych grup docelowych,
- wsłuchują się w potrzeby pracowników przekładając pozyskaną wiedzę na wdrażanie lub inicjowanie konkretnych rozwiązań,
- współpracują z zarządem pełniąc rolę partnera w komunikacji do wewnątrz organizacji oraz ambasadora pracowników – dzięki dysponowaniu wiedzą ze wszystkich obszarów,
- budują nieformalne zespoły ambasadorów wspierające komunikację danych inicjatyw.
4.2. Kategorie 4-5:
W przypadku tych kategorii Jury oceni:
- poziom współpracy / partnerstwa z innymi działami przy produkcji kampanii lub wydarzenia,
- możliwość udzielenia informacji zawrotnej przez grupy docelowe,
- kreatywność w tworzeniu pomysłu na kampanię/wydarzenie,
- umiejętne wykorzystanie narzędzi obecnych w firmie,
- spójność przekazu w kampanii/wydarzenia oraz kampanii informacyjnej
- ewaluację celów.

5. Zgłoszenie do konkursu

5.1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij go na adres: konkurs@ic-mobile.pl.
WAŻNE: Formularz może podpisać wyłącznie osoba uprawniona w organizacji do składania zamówienień.
5.2. Przygotuj uzasadnienie udziału w konkursie na bazie prezentacji przygotowanej przez organizatora i wyślij na adres: konkurs@ic-mobile.pl do 4 marca 2024 r. do godz. 23:59.
5.3. Opłać fakturę za udział w Konkursie, zgodnie z terminem podanym na fakturze - nie później, niż do 4 marca 2024 roku do godz. 23:59.

6. Opłaty za zgłoszenie

6.1. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 40 1140 2004 0000 3002 8436 2806, Odbiorca: IC Communication Magdalena Kuropieska-Deloff, ul. Krasińskiego 32/18, Warszawa, zgodnie z otrzymaną fakturą.
6.2. Standardowy termin płatności wynosi 7 dni. Możliwe jest wydłużenie terminu, jeśli organizator wyrazi na to zgodę: konkurs@ic-mobile.pl

6.3. Tabela opłat za zgłoszenie do Konkursu IC Biznes Partner 2024:

Opcje:

Opłata za zgłoszenie w 1 kategorii, w zł netto:

Opłata za zgłoszenie w każdej kolejnej kategorii, w zł netto:

Jeśli masz kupiony bilet na konferencję ICM6 i Galę wieczorną:

990

790

Jeśli nie masz biletu na ICM6 i Galę wieczorną:

1990

1690

6.4. Przy zgłoszeniu każdej kolejnej kategorii zgłaszającemu przysługuje dodatkowe zaproszenie na wieczorną galę.
6.5. Opłata za dodatkowe zaproszenia na Galę Konkursu IC Biznes Partner 2024, np. w sytuacji, gdy zgłoszenie nastąpiło tylko w 1 kategorii, wynosi - 690 zł netto/zaproszenie.

7. Wybór laureatów i ogłoszenie wyników

7.1. Jury oceniające nadesłane prace, składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie komunikacji.
7.2. Każde zgłoszenie spełniające warunki opisane w punkcie 5. zostanie ocenione przez wszystkich członków Jury.
7.3. Ocena zgłoszeń nastąpi w 2 etapach.
7.3.1. Etap 1. - wyłonienie finalistów Konkursu ICBP 2024 podczas posiedzenia Jury w dniach 5-12 marca 2024 roku. Lista finalistów zostanie opublikowana 13 marca 2024 r. na stronie Konkursu oraz wysłana w wiadomości mailowej do osób zgłaszających.
7.3.2. Etap 2. - spotkania online finalistów z jurorami na temat przysłanych uzasadnień. Spotkania z Jury, w ramach II etapu konkursu odbędą się w dniach 18-29 marca 2024 r.
7.4. Jury wybierze laureatów Konkursu ICBP 2024 podczas 2. posiedzenia w dniach 3-12 kwietnia 2024 roku.
7.5. Zwycięzcy zostaną wyłonieni kolegialnie, a w przypadku braku wyraźnej zgodności w podejmowaniu decyzji, Jury będzie głosować, a miejsca zostaną przyznane zwykłą większością głosów.
7.6. Przy dokonywaniu oceny Jury bierze pod uwagę czynniki opisane w punkcie 4.
7.7. Uczestnikami nie mogą być pracownicy (bez względu na podstawę prawną), współpracownicy, partnerzy lub przedstawiciele Organizatora oraz podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
7.8. Uczestnikami nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie 7.4. powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.
7.9. W każdej z 5 kategorii przewidziane jest przyznanie 1, 2 i 3 miejsca. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyznanie wyróżnienia.
7.10. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 17 kwietnia 2024 r. podczas zaplanowanego wieczornego spotkania uczestników Konferencji Internal Communication Meeting 6.
7.11. Laureaci otrzymają tytuł IC Biznes Partnera, statuetki, dyplomy oraz możliwość promocji w kanałach komunikacji IC Mobile.

8. Dane osobowe

8.1. Z chwilą przesłania zgłoszenia, uczestnik/uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszystkimi załączonymi do Zgłoszenia materiałami w celu prezentacji, oceny i wyboru laureatów konkursu, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych konkursu oraz konferencji ICM – aktualnej edycji oraz kolejnych.
8.2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce prywatności konferencji oraz marki IC Mobile.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Organizator.
9.2. Organizator ma prawo zakończyć konkurs bez rozstrzygnięcia, odwołać lub zmienić termin wyłonienia zwycięzców z powodu nieprzewidzianych okoliczności oraz ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.
9.3. W przypadku odwołania konkursu, opłaty za zgłoszenie zostaną zwrócone.
9.4. Zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.