Regulamin Konkursu w aplikacji konferencji Internal Communication Meeting 6

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest marka IC Mobile, organizator konferencji „Internal Communication Meeting 6”.
2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs w aplikacji ICM 6”.
3. Konkurs przeprowadzany jest w aplikacji „Internal Communication Meeting 6” do pobrania na telefon lub tablet ze sklepów App Store i Google Play.
4. Aplikacja „Internal Communication Meeting 6” jest bezpłatna.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ORAZ WARUNKI

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy konferencji „Internal Communication Meeting 6” z wyjątkiem przedstawicieli Organizatora.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pobranie aplikacji „Internal Communication Meeting 6” i zalogowanie się.
3. Konkurs trwa 17 kwietnia podczas konferencji Internal Communication Meeting 6.

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Po zakończeniu Konkursu w aplikacji, trzech Uczestników Konkursu, którzy zgromadzili na swoich kontach w aplikacji najwyższą liczbą punktów, otrzyma nagrody.
2. Nagrody są wymienione w aplikacji w zakładce „Konkurs w aplikacji”.
3. Otrzymanie nagrody jest uzależnione od zajętego miejsca i liczby zebranych punktów (patrz: pkt. 1).
4. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
6. Osoby wybrane do otrzymania nagrody zostaną poinformowane o tym w aplikacji oraz na żywo podczas konferencji – przed ostatnim panelem dyskusyjnym (program wydarzenia znajduje się w aplikacji w zakładce „Agenda”).

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zdjęć i komentarzy umieszczanych w aplikacji, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów, zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
2. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika w przypadku:
    a) podania fałszywych danych osobowych,
    b) używania w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora.
3. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.  Przystępując do Konkursu i akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i w związku z wydaniem nagrody.
2.  Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na możliwość wykorzystania opublikowanych w aplikacji treści (zdjęć, komentarzy i in.) w mediach wewnętrznych i zewnętrznych Organizatora, np. na Facebooku, Linkedin i in.
3.  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można przeczytać w Polityce prywatności dostępnej w aplikacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu bez informowania o tym Uczestników.
2. Organizator ma prawo zakończyć Konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie Uczestników.

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.